W związku z nadejściem pierwszych zimowych chłodów i pierwszymi mrozami pojawia się na wielu budowach problem prowadzenia robót betoniarskich w warunkach obniżonych temperatur. Niestety w praktyce mało jest inwestorów i wykonawców, którzy byliby do tej sytuacji odpowiednio przygotowani. Prowadzenie robót betoniarskich w okresie zimowym jest możliwe, ale nie jest łatwe i wiąże się z koniecznością spełnienia wielu dodatkowych wymagań. Dobrą praktyką jest, aby dla robót budowlanych, w szczególności dla prac betoniarskich wykonywanych w okresie zimowym, wykonać projekt (metodologię) ich prowadzenia z uwzględnieniem zagrożeń wynikających z wykonywania prac w obniżonych temperaturach. Warunki prowadzenia prac można podzielić na:

  • od +5°C do –3°C,
  • od –3°C do –10°C,
  • od –10°C do –15°C

Przy czym pamiętać należy, aby betonowania konstrukcji w temperaturach poniżej –15°C na wolnym powietrzu nie wykonywać w ogóle.

         Obniżona  temperatura  powoduje  wydłużenie  okresu  wiązania  i  twardnienia betonu,  spadek  przyrostu  wytrzymałości  oraz  uszkodzenie  powstałej mikrostruktury betonu przez zamarzającą wodę. Mieszanka betonowa zamarza przy temperaturze od -1 °C do -3 °C. Jest to temperatura tzw. „krytyczna”, przy której zamarza ok. 50% wody wolnej. Zamarznięcie mieszanki betonowej przed rozpoczęciem procesu wiązania w zasadzie nie powinno zaszkodzić betonowi – zupełnie ustają procesy hydratacji – po rozmrożeniu powinny się reaktywować. Jednak na pewno zmniejszy się wytrzymałość końcowa. Szkodliwe działanie mrozu nie jest duże, gdy młody beton uzyska odpowiednią wytrzymałość na ściskanie, tzw. „krytyczną”, równą 5,0 MPa, i dopiero później zamarznie. Po rozmrożeniu takiego betonu twardnienie przebiega dalej w sposób prawidłowy jednak najgorszy jest moment zamarznięcia po rozpoczęciu procesów wiązania i przed osiągnięciem wytrzymałości krytycznej. Należy pamiętać, że powyższe informacje dotyczą jednokrotnego zamarznięcia – cykliczne zamarzanie – odmarzanie może rozpocząć się dopiero po osiągnięciu przez beton pełnej wytrzymałości i mrozoodporności.

          Temperatura  przygotowanej  na  wytwórni  mieszanki  betonowej powinna być odpowiednio  wyższa,  tak  by  uwzględnić  m.  in.  spadek  temperatury podczas transportu, czasu postoju i wbudowania. Minimalna temperatura mieszanki betonowej podczas zabudowy nie powinna być niższa niż 5°C. Wymóg ten musi zostać spełniony na każdym etapie robót – zarówno podczas produkcji w betoniarni, w trakcie transportu, jak i na placu budowy.

        Należy  nie dopuścić  do  zamarznięcia  zbrojenia. Występująca  warstwa  lodu  lub  śniegu  musi być usunięta bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. Grunt, podbudowa, chudy beton, na którym oparte jest deskowanie, także nie mogą być zamarznięte. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki betonowej na placu budowy powinno odbywać się możliwie szybko, by nie doprowadzić do nadmiernego obniżenia jej temperatury.

      Pielęgnacja  betonu  w  warunkach  temperatur  zimowych  polega  na zabezpieczeniu  świeżego  betonu  przed  utratą  ciepła  i  zamarznięciem  wody zarobowej,  oraz  zapewnieniu  odpowiedniej  wilgotności  niezbędnej  do prawidłowego procesu hydratacji. Metodami pomagającymi uzyskać pełną odporność betonu na działanie mrozu są między innymi:

  • zwiększenie ilości cementu lub zmiana cementu przewidzianego w projekcie na cement wyższej klasy
  • dodanie do mieszanki betonowej właściwych dla danej konstrukcji domieszek chemicznych i dodatków mineralnych
  • podgrzewanie składników mieszanki betonowej (z wyjątkiem cementu) do odpowiedniej temperatury, w celu uzyskania określonej temperatury mieszanki betonowej, w chwili jej układania w deskowaniu
  • osłanianie elementów lub całej konstrukcji materiałami ciepłochronnymi w celu zachowania ciepła w mieszance betonowej ułożonej w deskowaniu lub formie,
  • ogrzewanie świeżego betonu w deskowaniu za pomocą pary, ciepłego powietrza lub w przypadkach technicznie uzasadnionych za pomocą prądu elektrycznego wykonywanie robót betonowych w pomieszczeniach zamkniętych ogrzanych lub w cieplakach

Długość  okresu  pielęgnacji  świeżego  betonu  jest  uzależniona  od  panujących warunków atmosferycznych i rodzaju zastosowanego cementu. Najprostszą  metodą, za pomocą której można określić długość pielęgnacji jest pomiar  temperatury powierzchni betonu, która wg normy nie powinna spadać poniżej 0°C dopóki wytrzymałość na ściskanie w warstwie powierzchniowej nie osiągnie co  najmniej  5  MPa.

Po więcej szczegółów zapraszam do kontaktu: biuro@www.consultima.pl