Przeglądy budowlane

Stan techniczny budynku powinien zapewniać bezpieczne jego użytkowanie. Aby mieć pewność, że Twój budynek jest bezpieczny, co jakiś czas powinieneś zadbać o budowlano-instalacyjny przegląd budynku.

Przegląd budowlany zgodnie z ustawą Prawo Budowlane jest obowiązkowy . Mówi o tym art. 62 Prawa Budowlanego. To Ty, jako właściciel lub zarządca obiektu budowlanego, jesteś zobowiązany zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu, także w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak:

 • wyładowania atmosferyczne,
 • pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska,
 • silne wiatry,
 • intensywne opady atmosferyczne,
 • wstrząsy sejsmiczne,
 • osuwiska ziemi,
 • zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych,

Aby zapewnić właściwe utrzymanie stanu obiektu budowlanego, jako jego właściciel lub zarządca, masz obowiązek zapewnić przeprowadzenie okresowych kontroli podczas, których sprawdzane są poszczególne elementy obiektu w zależności od tego, jaki przegląd wykonujemy.

PRZEGLĄDY JEDNOROCZNE

Co najmniej raz w roku obowiązkowe jest przeprowadzenie okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu:

 • wykonania zaleceń z poprzednich kontroli,
 • stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania budynku, których uszkodzenia mogą powodować zagrożenie dla: bezpieczeństwa osób, środowiska oraz konstrukcji budynku,
 • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
 • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych).

W toku kontroli, szczegółowej ocenie stanu technicznego budynku podlegają:

 • wierzchnie warstwy przegród zewnętrznych (warstwa fakturowa), elementy ścian zewnętrznych (attyki, filary, gzymsy), balustrady loggii i balkonów,
 • urządzenia zamocowane do ścian i dachu budynku,
 • elementy odwodnienia budynku oraz elementy obróbek blacharskich,
 • pokrycie dachowe,
 • instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • urządzenia stanowiące zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku,
 • elementy instalacji kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki z budynku,
 • przejścia przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku
 • instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska
 • instalacje gazowe oraz przewody kominowe których sprawdzenie obejmuje:
  • wykonania zaleceń wynikających z poprzedniej kontroli okresowej,
  • zmian w kanałach i przewodach spalinowych, jakie wprowadzono za zgodą właściciela lub zarządcy budynku w okresie od poprzedniego przeglądu,
  • drożności przewodów kominowych,
  • siły ciągu kominowego, ustalonego przy pomocy atestowanego urządzenia pomiarowego zapewniającego prawidłowe działanie podłączonych urządzeń dymowych, spalinowych, wentylacyjnych,
  • występowania uszkodzeń przewodów na całej ich długości, kanałów, czopuchów, włazów, ław kominowych, nasad kominowych itp.,
  • posiadania sprawnie działających urządzeń wentylacyjnych, w tym nawiewnych i wywiewnych w pomieszczeniach, w których zainstalowane są urządzenia grzewcze (np. trzony kuchenne, piecyki wody przepływowej, kotły c.o., itp.),
  • częstotliwości okresowego czyszczenia przewodów kominowych
  • dogodnego dostępu do czyszczenia i przeprowadzania okresowych kontroli przewodów kominowych i urządzeń mających związek z kominami,
  • występowania innych stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości mogących spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia

PRZEGLĄDY PIĘCIOLETNIE

Zakres kontroli rocznej i pięcioletniej jest różny. Zakres dotyczący części budowlanej jest wspólny dla obu tych kontroli.  Dlatego jako właściciel lub zarządca obiektu, w roku kalendarzowym, w którym przypada termin wykonania kontroli pięcioletniej, możesz przeprowadzić jeden wspólny przegląd uwzględniający zakres kontroli rocznej oraz zakres kontroli pięcioletniej, czyli obejmujący sprawdzenie:

 • wykonania zaleceń z poprzednich kontroli,
 • stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetykę obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,
 • instalacji elektrycznych i piorunochronnych w zakresie sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, odporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.
CENNIK

Obowiązkowe przeglądy roczne i pięcioletnie budynków (wymagane Prawem Budowlanym)

Wycena indywidualna uzależniona od wielkości obiektu