Bardzo ważnym i istotnym elementem każdej inwestycji jest odbiór wykonanych robót budowlanych. Dzięki dokonaniu tej czynności mamy potwierdzenie, że wykonawca wykonał opisane w umowie prace – wykonawca wykonał dany obiekt zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej.

Co powinno być umieszczone w protokole?

Protokół ma za zadanie stwierdzić, że określone prace zostały wykonane, a także potwierdzić, że został wykonany odpowiedni ich zakres, a wykonane roboty budowlane są odpowiedniej jakości. Protokół jest oświadczeniem wiedzy stron, tak więc każda ze stron ma prawo wpisać swoje uwagi. Zarówno Inwestor jak i Wykonawca. Najlepiej aby zakres i formę protokołu określiła osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kto powinien przygotować protokół?

Zdecydowanie przygotowanie protokołu odbioru robót powinniśmy powierzyć profesjonaliście, który obiektywnie oceni i sprawdzi wyżej wymienione aspekty.

Kto powinien podpisać protokół?

Stronami są Inwestor i Wykonawca i to oni powinni przede wszystkim podpisać protokół odbioru. Jeżeli sporządzenie protokołu powierzyliśmy profesjonaliście to on także powinien podpisać się pod protokołem.

Pamiętajmy także, że od daty podpisania protokołu zaczyna biec okres rękojmi za wady, a stwierdzenie wad nieistotnych nie stanowi podstawy do odmowy odbioru robot budowlanych.

Po więcej wskazówek zapraszam do kontaktu.