Nadzory Inwestroskie

Nadzór inwestorski to obowiązek kontroli obiektów i procesów budowlanych, jaki może zostać ustanowiony przez Ciebie lub nałożony na Inwestora przez właściwy organ w decyzji o pozwoleniu na budowę.

Jako obowiązkowy najczęściej jest ustanawiany w sytuacjach o wysokim stopniu skomplikowania obiektu lub robót budowlanych, bądź przewidywanym wpływem na środowisko naturalne. Istnieją również rodzaje obiektów budowlanych, przy których realizacji wymagane jest od Inwestora zapewnienie nadzoru przez ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zakres obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wynika bezpośrednio z ustawy Prawo Budowlane. Zgodnie z zapisami art. 25 Prawo Budowlane obowiązki Inspektora mają zapewnić nie tylko zabezpieczenie Twoich interesów jako Inwestora, ale także chronić interes publiczny (w tym również właścicieli nieruchomości sąsiednich).

Do najważniejszych zadań Inspektora zalicza się:

  • sprawdzanie i odbiór jakościowy robót budowlanych ulegających zakryciu (na przykład zbrojenia konstrukcji przed ich zabetonowaniem, ułożenie izolacji przed wykonaniem warstw zabezpieczających) lub zanikających (na przykład deskowania czy rusztowania),
  • kontrola zgodności realizacji budowy z dokumentacją projektową i decyzją o  pozwolenie na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
  • sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,
  • potwierdzanie faktycznej ilości wykonanych robót oraz wskazanie do usunięcia wad,
  • uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych (w tym instalacji, urządzeń i przewodów kominowych),
  • udział w czynnościach odbiorowych gotowych obiektów budowlanych i przekazywania ich do użytkowania.

W związku z powyższym funkcja Nadzoru Inwestorskiego na budowie jest bezpośrednim przedłużeniem uprawnień Państwowego Nadzoru Budowlanego.

Dodatkową, wykonywaną na życzenie Inwestora, usługą w zakresie Nadzoru Inwestorskiego może być kontrola rozliczeń robót na budowie.

Prawidłowe prowadzenie przeze mnie Nadzoru Inwestorskiego  nad procesem budowlanym ma znaczenie nie tylko w trakcie trwania samej budowy, ale ma również pierwszorzędne znaczenie dla zrealizowanego obiektu oraz jego użytkowania.

Jakość prac potwierdzona moim nadzorem w ramach pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru zaowocuje bezawaryjną eksploatacją Twojego obiektu budowlanego przez wiele lat.

CENNIK

Prowadzenie Nadzoru Inwestorskiego

Wycena indywidualna uzależniona od wielkości obiektu i trwania inwestycji